خرید سی دی بازی کامپیوتر گزارش بانك مركزي از تسهيلات مسكن مهر

بر اساس اعلام بانك مركزي تا پايان سال 1389 از مجموع 60 هزار ميليارد تومان اعتبار تخصيص يافته به طرح مسكن مهر تنها هفت هزار ميليارد تومان معادل 11 درصد آن توسط بانك مسكن جذب شده است.به گزارش ايسنا، تا پايان سال 1389 از خط اعتباري تخصيص‌يافته به طرح مسكن مهر توسط بانك مركزي، بانك مسكن اقدام به جذب حدود 7000 ميليارد تومان اعتبار براي اجراي اين طرح كرده كه نسبت به رقم پايان سال 1388 بيش از 255 درصد رشد داشته است.بر اساس اعلام بانك مركزي ميزان اعتبارات مستقيم بانك مركزي به طرح مسكن مهر در سال‌هاي 1387، 1388 و 1389 به ترتيب 24 هزار، 16 هزار و 19 هزار ميليارد تومان بوده كه مجموع آن حدود 60 هزار ميليارد تومان مي‌شود.همچنين در سال 1389 به موجب تصويب نامه هيات وزيران مجوز انتشار 7000 ميليارد تومان اوراق مشاركت طرح مسكن مهر توسط بانك مسكن صادر شد كه تا پايان اسفند ماه سال 1389 پنج هزار ميليارد تومان آن به فروش رسيد.بر اين اساس، طبق آمار عملكرد طرح مسكن مهر از ابتداي اجراي اين طرح تا پايان اسفندماه 1389 براي يك ميليون و 411 هزار واحد مسكوني در كل كشور قرارداد ساخت منعقد شده كه از اين تعداد يك ميليون و 177 هزار واحد مسكوني در مرحله پي‌سازي و بعد از آن قرار گرفته‌اند. از كل واحدهاي داراي قرارداد ساخت 668 هزار واحد در مراحل اسكلت و ثبت و بعد از آن قرار دارند.همچنين طبق اين گزارش، نسبت واحدهاي در مراحل نهايي ساخت به كل واحدهاي داراي قرارداد ساخت 47 درصد بوده است. اين ميزان نشان مي‌دهد كه تقريبا نيمي از واحدهاي مسكن مهر در مراحل نهايي ساخت هستند.از اين نظر سه استان آذربايجان غربي، كهگيلويه و بويراحمد و زنجان بيشترين پيشرفت عملياتي را داشته‌اند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید