خرید سی دی بازی کامپیوتر طراحي نقشه قتل شوهر بعد از افشاي رابطه پنهاني

 زني كه بعد از خيانت به همسرش نقشه قتل او را طراحي كرده و با كمك مردي به اجرا درآورده ‌بود بعد از هشت ماه به همراه همدستش بازداشت شد. به گزارش شرق، زن جوان وقتي فهميد شوهرش به رابطه پنهاني او پي برده ‌است نقشه قتل وي را طراحي كرد. اين پرونده زماني تشكيل شد كه ماموران پليس شيراز در جريان قتل مردي قرار گرفتند كه در خانه‌اش كشته شده ‌بود. وقتي پليس به محل رسيد متوجه شد اين مرد با شليك گلوله از پا درآمده است. همسر مقتول به ماموران گفت: با شوهرم در خانه بودم كه دو مرد آمدند و گفتند با او كار دارند. وقتي آنها را به خانه راه دادم به سمت شوهرم حمله كردند و او را كتك زدند و بعد هم كشتند. او گفت: من نمي‌دانم آنها چه كساني هستند و براي چه وارد خانه ما شدند. بررسي‌هايي كه روي جسد انجام شد پليس را به اين نتيجه رساند كه اين قتل با كينه انجام گرفته‌ است و با توجه به اينكه قاتلان به زور وارد خانه نشده‌اند بنابراين آشنا بودند و همسر مقتول موضوعي را مخفي مي‌كند. بنابراين زن جوان مورد بازجويي قرار گرفت اما او ادعا كرد همه آن چيزي را كه مي‌دانست به ماموران گفته‌ است. كارآگاهان نيز از آنجايي كه مدركي عليه او نداشتند زن جوان را آزاد كردند اما به دستور بازپرس پرونده وي به صورت نامحسوس تحت نظر قرار گرفت. بعد از مدتي مشخص شد زن جوان با مردي رابطه پنهاني دارد اما آن مرد در شيراز نبود و پليس منتظر شد تا او به شيراز بيايد. پليس هشت ماه بعد از قتل متوجه شد مردي كه با همسر مقتول رابطه دارد به شيراز آمده است بنابراين مخفيگاه او را شناسايي و مرد جوان را بازداشت كرد. اين مرد كه در ابتدا منكر همه چيز بود در بازجويي‌هاي فني اعتراف كرد و گفت: مدتي بود كه مريم را مي‌شناختم. او مي‌گفت شوهرش مرد بداخلاقي است و هميشه او را كتك مي‌زند. من زياد به حرف‌هايش اهميت نمي‌دادم اما بعد از مدتي ديگر نتوانستم در برابر اصرارهايش مقاومت كنم و قبول كردم شوهرش را بكشم.روز حادثه با هماهنگي‌اي كه انجام داده ‌بوديم وارد خانه مريم شدم و شوهرش را به قتل رساندم و بعد هم خانه را ترك كردم. نقشه را مريم طراحي كرده ‌بود و من فقط مجري آن بودم. پليس با توجه به اين مدارك مريم را بازداشت كرد. او همچنان منكر شركت در قتل شوهرش بود و مي‌گفت نمي‌دانست اين مرد قاتل شوهرش است اما وقتي مدارك ماموران را ديد لب‌به اعتراف گشود. او گفت: مدتي بود كه با مردی جوان رابطه برقرار كرده‌ بودم. اين رابطه پنهاني بود و كسي نمي‌دانست اما شوهرم به من شك كرد و بعد هم متوجه شد من با چه كسي رابطه دارم. اين موضوع باعث اختلاف شديد بين ما شد و او من را به شدت كتك می‌زد. بدرفتاري‌هايش بيشتر شد و همين هم باعث شد تصميم بگيرم شوهرم را بكشم. چون خودم نمي‌توانستم اين كار را بكنم بهترين كار اين بود از مردي كه با او رابطه داشتم كمك بگيرم. با مشخص شدن اين موضوع متهمان با قرار بازداشت راهي زندان شدند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید