خرید سی دی بازی کامپیوتر تصاویر: بازهم آتش و خون در قاهره

این چندمین بار است که بعد از پیروزی انقلاب مصر و سقوط حکومت حسنی مبارک قاهره شاهد درگیری های خون باری است که موجب مرگ ده ها مصری می شود. این بار رد صلاحیت های گسترده و اعمال نفوذ حکومت نظامی حاکم در مصر و اختلال در فرایند انتخابات مصری ها را به محل وزارت دفاع کشانده که با دخالت ارتش روزهای خونباری را برای مصری ها رقم زده است.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید