خرید سی دی بازی کامپیوتر مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مهم مجلس

سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح دوفوریتی اصلاح مواد 196 و 197 آیین نامه داخلی مجلس که مربوط به نحوه سؤال از رئیس جمهور است با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.عباسعلی کدخدایی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با نظر شورای نگهبان در خصوص طرح دوفوریتی اصلاح مواد 196 و 197 قانون آیین نامه داخلی مجلس گفت: بر اساس نظر اعضای شورای نگهبان تبصره 2 ماده 197 آیین نامه داخلی مغایر با اصل 88 قانون اساسی و بند 2 اصل 89 قانون اساسی شناخته شد.سخنگوی شورای نگهبان در توضیح مصوبه مجلس گفت: بر اساس مصوبه مجلس چنانچه تعداد سئوالات از رئیس جمهور به عدد 6 رسیده و آن سئوالات به قوه قضائیه ارجاع شود به صورت اتوماتیک سئوالات تبدیل به استیضاح از رئیس جمهور می شود. به گزارش مهر، اصل 88 قانون اساسی شرط سئوال از رئیس جمهور در مجلس را طرح سئوال از سوی حداقل یک چهارم نمایندگان عنوان کرده و مهلت یک ماهه برای پاسخ دادن رئیس جمهور در نظر گرفته است . بند 2 اصل 89 قانون اساسی نیز که به عنوان دیگر مستند شورای نگهبان برای عدم تایید مصوبه مجلس مطرح شده است، شرط استیضاح رئیس جمهور را این گونه بیان کرده است: در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد. این در حالی است که در مصوبه مجلس درباره سئوال از رئیس جمهور شرط دیگری برای استیضاح طراحی شده و در تشریح آمده است که اگر پس از پاسخ رئیس جمهور به سئوال نمایندگان دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه از پاسخ رئیس‌جمهور به سؤالی قانع نشده باشند، آن سؤال به قوه قضاییه ارسال می‌شود. همچنین در صورتی که تعداد سؤالات ارسال شده به قوه قضاییه درباره یک رئیس‌جمهور به عدد 6 برسد، طرح استیضاح رئیس‌جمهور با رعایت مفاد اصل 89 قانون اساسی و مواد آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید