خرید سی دی بازی کامپیوتر متوسط هزينه خانوار افزايش يافت

طبق اعلام بانك مركزي ميزان متوسط هزينه خانوار ايراني در سال 89 با 11 درصد افزايش نسبت به سال پيش از آن، به 14 ميليون و 100 هزار تومان رسيده است.به گزارش ايسنا، بر اين اساس مقايسه متوسط هزينه سالانه ناخالص يك خانوار در مناطق شهري به تفكيك گروه‌هاي مختلف هزينه نشان مي‌دهد، بيشترين ميزان افزايش هزينه‌ها در سال 89 نسبت به سال قبل مربوط به گروه‌هاي بهداشت و درمان، تحصيل، خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها به ميزان به ترتيب 21.9 ،21.7 و 16.7 درصد بوده است.بانك مركزي در اين گزارش پيش‌بيني هم در مورد ضريب جيني كرده و اعلام كرده است: كاهش ضريب جيني تا زماني ادامه خواهد يافت كه تورم ناشي از قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها به ميزاني نباشد كه همه يارانه‌هاي نقدي را براي جبران افزايش قيمت‌ها جذب كند. در غير اين صورت افزايش مجدد ضريب جيني دور از انتظار نخواهد بود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید