خرید سی دی بازی کامپیوتر حمایت ویژه از انبوه سازان در سال تولید ملی

معاون وزیر راه و شهر سازی گفت: در سالی که به نام تولید ملی و حمایت از تولید وسرمایه ایرانی نام گذاری شده است از سرمایه گذاران برای بازسازی بافت فرسوده حمایت ویژه می شود.به گزارش واحد مرکز خبر،  مجید کیان پور به نام گذاری سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی از جانب مقام معظم رهبری اشاره کرد و گفت: با حمایت هایی که از انبوه سازان و سرمایه گذاران صورت می گیرد درپی ایجاد انگیزه بیشتر آنها، برای بازسازی بافت فرسوده هستیم.وی ادامه داد: در سال 90 حدود 112 هزار واحد بافت فرسوده، نوسازی شده است و این نشان می دهد بافت فرسوده از ظرفیت بالایی برای فعالیت مردم، بخش خصوصی، سرمایه گذاران و انبوه سازان برخوداراست .معاون وزیرراه و شهر سازی افزود: مقایسه عملکرد سال89 و90 در بافت فرسوده نشان می دهد، در سال 90 ، 37 درصد افزایش نوسازی در بافت فرسوده داشته ایم و 100 هزار واحد مسکونی بافت فرسوده پیش بینی شده ، افتتاح شده است.وی همچنین گفت: با بستر سازی برای نوسازی در بافت فرسوده ، مشارکت و محوریت ساکنین این مناطق وکمک سایر دستگاهها، درسال91 برای افتتاح 120هزار واحد برنامه ریزی شده است.کیان پور افزود: با توجه به شناسایی 72 هزار هکتار محدوده بافت فرسوده در461 شهر، حدود 5400 هکتار قبل از سال 89 نوسازی آن اجرا شده بود ، در سال 90 حدود 1400 هکتار نوسازی در بافت فرسوده صورت گرفته است، این نشان دهنده رشد شتابان ، منطقی و قابل قبول برای نوسازی در بافت فرسوده است.معاون وزیرراه و شهر سازی گفت: درون بافت فرسوده همه امکانات برای نوسازی وجوددارد، تا با اسکان سرریز جمعیت مناطق مختلف شهری و جلوگیری از خالی شدن این مناطق به حیات دوباره بافتهای فرسوده کمک کنیم.کیان پور در خصوص طرح های ناتمام حوزه شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران اظهار داشت: سعی شده با استفاده از منابع داخلی شرکت اعتبارات عمرانی و سرمایه گذاران بخش خصوصی پروژه هایی که از سالیان گذشته به صورت ناتمام مانده تکمیل شود.وی افزود : در شش ماه نخست سال 91 طرح بزرگ شهری شهید بهشتی شهر تبریز و محور صیقلان – تختی شهر رشت افتتاح خواهد شد.وی طرح میدان شهید بهشتی شهر تبریز را از طرح های ناتمام و شاخص فضای شهری در محدوده بافت فرسوده خواند و گفت: ارزش هزینه های ساخت طرح میدان شهید بهشتی تاکنون 200 میلیارد تومان شده است.کیان پور با بیان این که، با بازگشایی محور صیقلان – تختی شهر رشت تاثیر زیادی در روان سازی بار ترافیک شهری خواهد داشت، گفت: محور اصلی صیقلان – تختی در شهر محدوده بافت فرسوده شهری رشت از طرح های ناتمام در بافت های فرسوده شهری به شمار می آید که با هزینه بالغ بر 30 میلیارد تومان بازگشایی خواهد شد.معاون وزیر راه و شهر سازی ساخت طرح های نوسازی الگو در محدوده بافت های فرسوده تاریخی را منطبق با فرهنگ معماری ایرانی – اسلامی اعلام کرد و گفت: این طرح ها در محدوده بافت های فرسوده شهری یا تاریخی به عنوان پروژه های محرک در نوسازی منطقه تاثیر بسزایی خواهد داشت.کیان پوردر باره اجرایی سازی مصوبات سفرهای استانی گفت:99 درصد مصوبات دور اول و دوم سفرهای استانی اجرایی شده و 80درصد مصوبات دور سوم نیز اجرایی شده است به دنبال اجرایی شدن سایر مصوبات هستیم .

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید