خرید سی دی بازی کامپیوتر صدور حکم قصاص براي عامل قتل در زمين کشاورزي

عامل قتل در يک نزاع دسته جمعي به قصاص محکوم شد. به گزارش خراسان اواخر تابستان سال ۸۸ هنگامي که قرار بود اختلاف بر سر يک قطعه زمين در روستايي حوالي چناران، با وساطت مقام قضايي حل شود نزاعي دسته جمعي در گرفت و دامنه اختلاف را شدت بخشيد.ماجرا از روزي آغاز شد که چند برادر با خريد چندين هکتار زمين زراعي آن را به فردي به نام «ر» و پسران و خانواده اش اجاره دادند. اختلاف برادران باعث شد که يکي از آن ها همين زمين را به چند نفر ديگر اجاره دهد که همين موضوع سبب شد که آنها به دادسراي چناران مراجعه کنند و عليه يکديگر شکايت کنند. يک قاضي براي اجراي قرار معاينه و تحقيقات محلي به همراه طرفين پرونده به محل زمين رفت. حضور همزمان ۲ طرفي که يک زمين را اجاره کرده بودند و مالکان زمين، بستر مشاجره و نزاع را فراهم آورد. حدود ۱۵نفر ناگهان شروع به دعوا کردند و با بيل و چاقو به جان هم افتادند که ناگهان فرياد «پدرم کشته شد» يک جوان فرار چند مرد و پايان نزاع را در پي داشت. مردي به نام «ر» بر اثر اصابت چاقويي که شريان حياتي بدنش را قطع کرده بود جان خود را از دست داد.به گفته قاضي مجري که در محل حاضر بود خود «ر» آغازگر دعوا بود و با بيل يکي از مالکان زمين را مجروح کرده بود که با اين حرکت طرف ديگري که زمين را اجاره کرده بود به دفاع از اين مالک از خودرو وانت پياده شد و درحالي که در دست يکي از آنها چاقوي بلندي بود «ر» را تهديد کرد. وکيلي که در محل حضور داشت هم گفت به علت شدت درگيري از محل دور شده و نفهميده چه کسي مقتول را با چاقو زده است. اولياي دم با حضور در دادسرا از فردي به نام «ميم» به دليل قتل عمد شکايت کردند که با دستگيرشدن «ميم» او اين اتهام را تکذيب کرد و مدعي شد در نزاع شرکت نداشته است.مدتي بعد داماد خانواده «ميم» در اداره آگاهي حاضر شد و خود را به عنوان کسي که در نزاع حضور داشت معرفي کرد. «ع» در حضور مقام قضايي گفت از چاقو استفاده کرده و بي هدف آن را مي چرخاند که ناگهان چاقو به «ر» خورده و پس از اين اتفاق فورا از محل گريخته است. «ع» مدعي شد که به همراه «ميم» سوار بر وانت گريخته و چاقوي خون آلودش را با دستمال کاغذي و آب معدني تميز کرده است. وي افزود: در همان حال تلفني باخبر شدم که «ر» جانش را از دست داده است و با ناراحتي چاقو را از پنجره وانت به بيرون انداختم. حدود ۵ ماه بعد از ماجرا و در جريان مواجهه حضوري با ديگر حاضران در نزاع، «ع» به شرح دقيق تر ماجرا پرداخت. وي گفت: به همراه «ميم» و يک نفر ديگر زمين مورد اختلاف را اجاره کرده بوديم و آن روز به خواست وکيل سرزمين رفتيم که ناگهان درگيري آغاز شد. «ع» ادامه داد: با آغاز درگيري ما ۳نفري خواستيم محل را ترک کنيم که «ر» و همراهان و پسرانش اطراف خودروي ما را گرفتند و ضمن فحاشي با سنگ به شيشه خودرو زدند. وي در حالي که مدعي دفاع از خود بود ادامه داد: ما دست خالي بوديم که ناگهان «ر» با بيل به سرم ضربه اي زد و من گيج شدم و مجبور شدم چاقو را از جيبم بيرون بياورم و آنها را تهديد کردم و چاقو را چپ و راست چرخاندم. اين متهم درباره نحوه ضربه زدن به مقتول گفت: «ر» قصد داشت با بيل ضربه دوم را به من بزند که من قبل از وي با چاقو او را زدم و چون پسرش فرياد زد پدرم کشته شد فرار کرديم. «ع» در ادامه افزود: اگر از خود دفاع نمي کردم بدون شک زنده نمي ماندم چون تعداد آنها بيشتر بود؛ با اين حال پشيمان هستم.در جلسه دادگاهي که در شعبه ۵ دادگاه کيفري خراسان رضوي برگزار شد با توجه به شکايت اولياي دم و درخواست قصاص متهم از سوي آنها، «ع» از حيث ارتکاب قتل عمد به قصاص به صورت اعدام با طناب دار محکوم شد. همچنين ديگر متهمان که در اين نزاع دسته جمعي حضور داشتند به يک تا ۳سال حبس محکوم شدند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید