خرید سی دی بازی کامپیوتر تصاویر: درگیری میان دو سودان

بیش از یک ماه است که جنگ میان سودان و سودان جنوبی بالا گرفته است. بنا به گزارش دفتر كميسيونر ارشد سازمان ملل در امور پناهندگان(UNHCF) این درگیری ها در یک ماه گذشته بیش از 35 هزار بی خانمان برجای گذاشته است. ساكنان مناطقي چون هجليج و تالودي و بخش‌هايي از كردفان جنوبي واقع در سودان، در جريان درگيري‌هاي جديد ميان سودان و سودان جنوبي بي‌خانمان شده‌اند و افزايش خشونت در اين نواحي نيز نگراني‌هايي را در مورد سلامت و امنيت اين پناهندگان به وجود آورده است.بسیاری جنگ میان دو سودان را به جنگ میان آمریکا و چین برای تصاحب منابع نفتی این کشور نسبت می دهند و ریشه این درگیری ها را در این می دانند.گزارش تصویری زیر نگاهی دارد به چند هفته در گیری مداوم میان دو سودان: #carousel98, #thumbs98 , #carousel_desc98 { overflow: hidden; } #carousel-wrapper98 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel-wrapper298 .caroufredsel_wrapper img{ border-radius: 10px; border : 2px solid #839494 } #carousel98 span, #carousel98 img, #thumbs98 a, #thumbs98 img { display: block; float: left; } #carousel_desc98 span { width: 100%; /* height: 100%; */ display: block; float: left; position: relative; padding: 9px; } #carousel98 span, #carousel98 a, #thumbs98 span, #thumbs98 a { position: relative; display: block; height: 100%; } #carousel98 img, #thumbs98 img { border: none; width: 100%; height: 100%; position: absolute; top: 0; left: 0; } #carousel98 span { width: 554px; height: 313px; } #carousel_desc98 span { width: 554px; height: auto; } #thumbs-wrapper98 { padding: 20px 40px; position: relative; } #thumbs98 a { border: 2px solid #899; width: 150px; height: 100px; margin: 0 10px; overflow: hidden; border-radius: 10px; -webkit-transition: border-color .5s; -moz-transition: border-color .5s; -ms-transition: border-color .5s; transition: border-color .5s; } #thumbs98 a:hover, #thumbs98 a.selected { border-color: #566; } .fluid_container_album img#shadow { width: 100%; position: absolute; bottom: 0; } .next_thumbnail98 { background-position: -19px 0; right: 10px; } .next_thumbnail98:hover { background-position: -19px -20px; transition: none; } .prev_thumbnail98 { background-position: 0 0; left: 10px; } .prev_thumbnail98:hover { background-position: 0 -20px; transition: none; } .next_thumbnail98, .prev_thumbnail98 { background-image: url(“/client/themes/fa/main/img/carousel_nav.png”); display: block; height: 20px; margin-top: -10px; position: absolute; top: 50%; width: 19px; } $(function() { $(‘#carousel98’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘56%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); /* $(‘#carousel_desc98’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, items: { visible: 1, width: 200, height: ‘30%’ }, scroll: { fx: ‘directscroll’ } }); */ $(‘#thumbs98’).carouFredSel({ responsive: true, circular: false, auto: false, prev: ‘.next_thumbnail98’, next: ‘.prev_thumbnail98’, items: { visible: { min: 2, max: 6 }, width: 150, height: ‘66%’ } }); $(‘#thumbs98 a’).click(function() { $(‘#carousel98’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); /* $(‘#carousel_desc98’).trigger(‘slideTo’, ‘#’ + this.href.split(‘#’).pop() ); */ $(‘#thumbs98 a’).removeClass(‘selected’); $(this).addClass(‘selected’); return false; }); });

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید