خرید سی دی بازی کامپیوتر برنامه‌اي براي “فروش متري مسكن” نداريم

رييس سازمان نوسازي شهر تهران با بيان اين‌كه سازمان نوسازي شهر تهران مشكلي در حوزه اعتبار و بودجه ندارد، گفت: جذب اعتبارات براساس طرح تامين منابع مالي انجام شده است و پروژ‌ه‌ها براساس برنامه زمان‌بندي شده ادامه مي‌يابند وتا پايان سال بخشي از پروژه‌ها به اتمام مي‌رسد.جعفري در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين‌كه يكي از ظرفيت‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده استفاده از ظرفيت‌هاي مالي از جمله فروش اوراق مشاركت است، اظهار كرد: در سال گذشته طرح فروش اوراق مشاركت براي جذب منابع مالي براي پروژه‌هاي در دست ساخت براي سازمان نوسازي تعريف و به انجام رسيد.وي افزود: با استفاده ازا ين منابع در حال حاضر واحدهاي مسكوني به عنوان پشتوانه نوسازي بافت‌هاي فرسوده ايجاد شده است و ساكنين بافت‌هاي فرسوده كه نياز به جابه جايي دارند در اين واحدها ساكن مي‌شوند.رييس سازمان نوسازي شهر تهران ادامه داد: واگذاري اين منابع با شرايط مناسي در دستور كار سازمان نوسازي شهر تهران قرار دارد و اين پروژه‌ها براساس تعهدي كه در فرايند اوراق مشاركت ايجاد شده بود، در سال 92 به بهره‌برداري مي‌رسد.جعفري در ادامه با اعلام خبر بهره‌برداري از حدود 40 درصد از اين واحدها در سال 91، گفت: در فرآيند استفاده از ظرفيت فروش اوراق مشاركت براي بازسازي واحدهاي فرسوده 15 هزار واحد تعريف شده بود؛ از اين ميان هشت هزار واحد به مرحله اجرايي رسيده كه اميدواريم تا پايان برنامه فروش اوراق مشاركت بتوانيم از ساير ظرفيت‌ها استفاده كنيم.وي همچنين گفت: يكي از ظرفيت‌هاي نوسازي بافت‌هاي فرسوده تامين منابع از طريق فروش اوراق مشاركت است و در خصوص ادامه يافتن فروش اوراق مشاركت براي نوسازي بافت‌هاي فرسوده در كميته‌هاي تخصصي تصميم‌گيري مي‌شود، ضمن اين كه برنامه جديدي براي جذب منابع جهت نوسازي بافت‌هاي فرسوده تعريف شده است.طرح فروش متري منازل ادامه نمي‌يابدرييس سازمان نوسازي شهر تهران در ادامه گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين‌كه يكي از طرح‌هاي خوب جذب مالي طرح فروش متري مسكن بود، گفت: برخي از پروژه‌هاي اين طرح به صورت 100 درصدي به پايان رسيد و برخي ديگر تا 80 درصد پيشرفت داشته‌اند و براساس برنامه پيش رفته و به نتيجه مي‌رسد.جعفري ادامه داد: مرحله سوم فروش متري مسكن سال گذشته به اتمام رسيده و بسياري از افراد كه دفترچه‌ مرحله سوم را در اختيار داشتند با مراجعه به بانك عامل، سرمايه خود را بازخريد كردند و براساس تعهدات موجود در دفترچه، فروش متري مسكن را پيگير شد.وي در پايان گفت: از آنجايي كه مرحله سوم طرح فروش متري مسكن به پايان رسيده، برنامه‌اي براي اجراي طرح فروش متري نداريم و از طريق ديگر برنامه‌هاي جذب منابع مالي، نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيگيري مي‌شود.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید