خرید سی دی بازی کامپیوتر افزایش سهميه‌ي ايران در صندوق بين‌المللي پول

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با كليات لايحه‌ي يك فوريتي اجازه‌ي افزايش سهميه‌ي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه‌ي آن با 137 راي از 194 نماينده‌ي حاضر موافقت كردند.به گزارش ايسنا، بر اساس ماده واحده‌ي اين لايحه به دولت اجازه داده شد سهميه‌ي جمهوري اسلامي ايران بر اساس مصوبه چهاردهمين دور بازنگري عمومي سهميه‌ها و تغييرات سازماني هيات عامل صنمدوق بين‌المللي پول و از طريق بانك مركزي ايران به 2 ميليارد و 69 ميليون و 900 هزار حق برداشت مخصوص افزايش دهد و به صرف 3 ميليارد و 567 ميليون و يكصد هزار حق برداشت مخصوص تعميم نموده و اصلاحيه اساسنامه‌ي صندوق بين‌المللي پول را مشتمل بر 15 بند مورد پذيرش قرار داده و اسناد آن را مبادله كنند.سخنگوي كميسيون اقتصادي در بيان توضيحاتي در خصوص طرح فوق گفت: به منظور حفظ جايگاه ايران در نهاد بين‌المللي صندوق بين‌المللي پول اين لايحه عينا در كميسيون اقتصادي تصويب شد و از نمايندگان مجلس نيز مي‌خواهيم كه با موافقت با كليات اين لايحه زمينه‌ي افزايش سهم جمهوري اسلامي ايران در اين صندوق را افزايش دهند.باهنر در اظهاراتي گفت: دولت 10 روز است دنبال اين لايحه ست و اگر اين لايحه امروز در مجلس تصويب نشود احتمال دارد سهم ايران در صندوق بين‌المللي پول به كشور ديگري وگذار شود و اين احتمال بسيار جدي است.رئيس جلسه افزود: اين لايحه احتياجي به مذاكره ندارد صرف نظر كردن نمايندگان از موافقت و مخالفت با كليات اين طرح موجب سرعت گرفتن كار مي‌شود.پس از اين سخنان كليات لايحه يك فوريتي اجازه‌ي افزايش سهميه‌ي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه‌ي آن بدون اظهارنظر نمايندگان موافق و مخالف به راي گذشته شد كه از 194 نماينده‌ي حاضر در جلسه 137 نفر با آن موافقت كردند.پس از تصويب كليات لايحه‌ي فوق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي جزييات لايحه مذكور را با 142 راي از مجموع 194 نماينده‌ي حاضر در جلسه به تصويب رساندند.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در خرید